RODO

Liczba odwiedzających: 1142
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie Al. Tysiąclecia 3, 05-820 Piastów, reprezentowanym przez Kierownika Panią mgr Katarzynę Stencką - Olaszek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit.b, RODO w celu realizacji obowiązków umownych. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją świadczeń tj.:

- Pomoc społeczna

- Fundusz alimentacyjny

- Świadczenia rodzinne

- Świadczenia wychowawcze

- Świadczenia „Dobry Start”

- Dodatek mieszkaniowy

- Dodatek energetyczny

- Karta Dużej Rodziny

- w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez MPOS.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Kontakt do Inspektora Ochrony danych Osobowych: mops@piastow.pl lub telefon 509454933

12. Podania Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie czynny jest w następujących godzinach:

- poniedziałek od 9 do 17
- wtorek piątek od 8 do 16