Kryteria udzielania pomocy

Liczba odwiedzających: 1395

Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności, z powodu:

1) ubóstwa
2) sieroctwa
3) bezdomności
4) bezrobocia
5) niepełnosprawności
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby
7) przemocy w rodzinie
8 ) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
11) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
12) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
13) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
14) alkoholizmu lub narkomanii
15) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
16) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ­ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 1058 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku uległy zmianie kryteria dochodowe , kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1). kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł

2). kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na

usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ­ w wysokości 1837 zł,

b) minimalna kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. Poz. 1650 oraz z 2014 r. poz.463 i 1004|) ­ w wysokości 721 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1450 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 719 zł;

3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł.