Becikowe

Liczba odwiedzających: 1319

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. "becikowe" przysługuje w wysokości 1000,00 zł. na jedno dziecko żywo urodzone matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa matka lub ojciec w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. W przypadku, gdy wniosek składa opiekun prawny bądź opiekun faktyczny dziecka w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do wypłaty becikowego niezbędne są następujące dokumenty:

• wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach) , zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zaświadczenie lub oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy KAŻDEGO Z RODZICÓW)
• kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców
• akt urodzenia dziecka w oryginale (z numerem PESEL)
• numer konta bankowego (jeżeli wypłata ma być realizowana w drodze przelewu bankowego)
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną

Druki do pobrania