Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 510

Stypendium szkolne to pomoc materialna udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego jest uczeń zamieszkały na terenie Miasta Piastowa.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się również występowanie w rodzinie takich okoliczności jak:

 1. bezrobocie
 2. niepełnosprawność
 3. ciężka lub długotrwała choroba
 4. wielodzietność ( 3 i więcej dzieci)
 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 6. alkoholizm i narkomania
 7. gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt2 ustawy o pomocy społecznej- (aktualnie 600,00 zł netto na osobę)

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w  szczególności:

  a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputerów, programów komputerowych, innych pomocy edukacyjnych
  b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę
  c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursów językowych, kursów komputerowych, nauki pływania lub innych innych zajęciach edukacyjnych
  d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:

  a) zakwaterowania w bursie, internacie (z wykluczeniem opłat za wyżywienie)
  b) transportu środkami komunikacji zbiorowej

 4. świadczenia pieniężnego

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 


Stypendium szkolne realizowane jest na wniosek:

 1. rodziców ucznia, prawnego opiekuna lub pełnomocnika, 
 2. pełnoletniego ucznia, 
 3. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie  przedszkolne  ( tzw. zerówka)

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego

ZASIŁEK SZKOLNY

Uprawnionym do otrzymania zasiłku szkolnego jest uczeń zamieszkały na terenie Miasta Piastowa znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piastowie. Adres: 05-820 Piastów,ul. Wysockiego 1, tel. 509- 441-154

Podstawa prawna:

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r poz. 2230 z późn. zm.)  oraz Uchwała nr LIV/377/2022 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2022r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa.

Załącznik:

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrz Miasta Piastowa z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa