Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Formy pomocy

Klienci pomocy społecznej mogą skorzystać z następujących form pomocy:

1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

2. Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
e) pomoc rzeczowa,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze,
n) pobyt w domach pomocy społecznej.