Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Aktualności

Świadczenie DOBRY START

Data umieszczenia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie przekazuje informacje dotyczące świadczenia DOBRY START:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASTOWIE PRZEKAZUJE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA DOBRY START:

ŚWIADCZENIE DOBRY START PRZYSŁUGUJE ZAMIESZKUJĄCYM NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

1. OBYWATELOM POLSKIM

2. CUDZOZIEMCOM :
a) OBYWATELOM UNII EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ALBO SZWAJCARII
b) JEŻELI WYNIKA TO Z WIĄŻĄCYCH POSLKĘ DWUSTRONNYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
c)PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM POSLKI NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY UDZIELONEGO W ZWIĄZKU Z OKOLICZNOŚCIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 127 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R O CUDZOZIEMCACH ( DZ. U. 2017 POZ. 2206 I 2282 ORAZ Z 2018 POZ. 107 I 138), JEŻELI ZAMIESZKUJĄ Z CZŁONKAMI RODZIN NA TERYTORIUM POLSKI
d) POSIADAJĄCYM KARTĘ POBYTU Z ADNOTACJĄ „DOSTĘP DO RYNKU PRACY”, JEŻELI ZAMIESZKUJĄ Z CZŁONKAMI RODZIN NA TERYTORIUM POLSKI, Z WYŁĄCZENIEM OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH, KTÓRZY UZYSKALI ZEZWOLENIE NA PRACĘ NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO NA OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY SZEŚCIU MIESIĘCY, OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH PRZYJĘTYCH W CELU PODJĘCIA STUDIÓW LUB PRACY SEZONOWEJ ORAZ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH, KTÓRZY MAJĄ PRAWO DO WYKONYWANIA PRACY NA POSTAWIE WIZY
e) PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE POLSKI NA PODSTAWIE:
- ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 139A UST. 1 LUB 139O UST.1 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 O CUDZOZIEMCACH
-DOKUMENTU POBYTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 2 LIT. A ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1030/2002 Z DNIA 13 CZERWCA 2002R. USTANAWIAJĄCEGO JEDNOLITY WZÓR DOKUMENTÓW POBYTOWYCH DLA OBYATELI PAŃSTW TRZECICH, Z ADNOTACJĄ „ICT”, WYDANEGO PRZEZ INNE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ, I GDY CELEM ICH POBYTU JEST WYKONYWANIE PRACY W CHARAKTERZE PRACOWNIKA KADRY KIEROWNICZEJ, SPECJALISTY LUB PRACOWNIKA ODBYWAJĄCEGO STAŻ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORWSTWA, O KTÓREJ MOWA W ART.3 PKT 13B USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R. O CUDZOZIEMCACH PRZEZ OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY 90 DNI W OKRESIE 180 DNI

ŚWIADCZENIE DOBRY START PRZYSŁUGUJE W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU DO UKOŃCZENIA :
- PRZEZ DZIECKA LUB OSOBĘ UCZĄCĄ SIĘ 20. ROKU ŻYCIA
- PRZEZ DZIECKA LUB OSOBĘ UCZĄCĄ SIĘ 24. ROKU ŻYCIA – W PRZYPADKU DZIECI LUB OSÓB UCZĄCYCH SIĘ LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PRZUSYŁUGUJE :
- JEŻELI DZIECKO LUB OSOBA UCZĄCA SIĘ ZOSTAŁY UMIESZCZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, SCHRONISKU DLA NIELETNICH, ZAKŁADZIE POPRAWCZYM, ARESZCIE ŚLEDCZYM, ZAKŁADZIE KARNYM, SZKOLE WOJSKOWEJ LUB INNEJ SZKOLE, JEŻELI INSTYTUCJE TE ZAPEWNIAJĄ NIEODPŁATNIE PEŁNE UTRZYMANIE
- NA DZIECKO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
- NA DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE SIĘ PRZEDSZKOLA, W TYM NA DZIECKO REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ, A TAKŻE W PRZEDSZKOLU LUB W INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIADOBRY START PRZYJMOWANE BĘDĄ :
- OD 1 LIPCA DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 ROKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
- OD 1 SIERPNIA DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 ROKU W FORMIE PAPIEROWEJ

TERMINY ROPATRZENIA WNIOSKU ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA :
ROZPATRZENIE ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA NASTĘPUJE W TERMINIE 2 MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO I KOMPLETNEGO WNIOSKU, PRZY CZYM, W PRZYPADKU PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH I KOMPLETNYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W LIPCU LUB SIERPNIU, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA ORAZ WYPŁATA NASTĘPUJE DO 30 WRZEŚNIA.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START :
- W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( AL. TYSIĄCLECIA 2) WNIOSEK ZŁOŻYĆ MOGĄ:
a) RODZICE
b) OPIEKUNOWIE PRAWNI
c) OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI DZIECKA
d) OSOBY UCZĄCE SIĘ ( Z WYŁĄCZENIEM OSÓB USAMODZIELNIANYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O WSPIERANIU RODZINIY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – ART. 140 TEJ USTAWY)
- W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WNIOSEK ZŁOŻYĆ MOGĄ :
a) RODZINY ZASTĘPCZE
b)OSOBY PROWADZĄCE RODZINNE DOMU DZIECKA
c)DYREKTORZY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
d)DYREKTORZY REGIONALNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNYCH
e)OSOBY UCZĄCE SIĘ BĘDĄCE OSOBAMI USAMODZIELNIANYMI W ROZUMIENIU USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START
(plik .pdf do pobrania)