Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Aktualności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data umieszczenia:

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 lipca 2019 roku, od 1 lipca br. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna opłata wynosić będzie 25 zł od osoby, a w przypadku przekazywania firmie wywozowej odpadów niesegregowanych, stawka ta wyniesie 44 zł od osoby.

Zostało również wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Zniżka w wysokości 5 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, posiadającemu Kartę Dużej Rodziny.

Informujemy zarazem, że w związku ze zmianą wysokości opłat nie ma potrzeby aktualizacji tzw. deklaracji śmieciowych. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6m ust. 2a) w przypadku uchwalenia przez Radę Miejską nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Miasta zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W celu uzyskania zniżki rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny proszone są o złożenie nowej deklaracji.

Do pobrania: kalkulacja odpady segregowane i niesegregowane