KOMUNIKAT

Data: 18.01.2021 r., godz. 14.20    1157
Przypominamy, iż na terenie miasta Piastowa działa: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).

Przypominamy, iż na terenie miasta Piastowa działa:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – dyżury prowadzone są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 18:00 -20:00.

Czym zajmuje się GKRPA

1. Inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ujęte w formie gminnych programów.
2. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
3. Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.
4. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Wojciech Stanaszek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Koperski - członek Komisji
3. Mariusz Wyralski – członek Komisji

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) - dyżury prowadzone są w każdą środę (z wyjątkiem świąt) w godzinach 16:00 – 18:00.

Czym zajmuje się PIK

1. Motywuje osoby uzależnione, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, a także do skorzystania z pomocy grup samopomocowych (grup Anonimowych Alkoholików oraz grup rodzinnych Al-Anon).
2. Udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (prowadzi rozmowy podtrzymujące).
3. Udziela osobom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc wsparcia oraz informacji o lokalnej i pozalokalnej ofercie pomocy.
4. Podejmuje działania interwencyjne i edukacyjne adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie (kieruje do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych).

Specjaliści PIK

1. Wojciech Stanaszek – prawnik, kurator specjalista
2. Michał Koperski – pedagog, asystent rodziny, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Mariusz Wyralski – pracownik socjalny, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Interwencji Kryzysowej odbywają się w Urzędzie Miejskim w Piastowie, przy ul. 11-go Listopada 8, klatka A, p. II.

Kontakt telefoniczny oraz e-mailowy:
Wojciech Stanaszek - nr tel. 508-220-205, Michał Koperski - nr tel. 510-213-749.
e-mail: gkrpa@piastow.pl