Dodatek węglowy

Data: 18.08.2022 r., godz. 15.20    1254
Co to jest, zasady przyznawania.

Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Bez kryterium dochodowego, będzie on przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły opał. 

Dodatek węglowy – czym jest? 

Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału.  

Dodatek węglowy – kto może skorzystać? 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Dodatek węglowy – ile wynosi? 

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.

Wniosek o dodatek węglowy – jakie informacje zawiera? 

Wniosek zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość

We wniosku trzeba będzie też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania. Co ważne, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO
(plik .pdf do pobrania)

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy? 

Niezwykle ważny jest fakt, że wniosek o złożenie dodatku węglowego jest ograniczony czasowo. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później, niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy? 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Mieszkańcy Piastowa składają wniosek o wypłatę dodatku węglowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Tysiąclecia 2 w Piastowie.  MOPS przy współpracy z Urzędem Miejskim w Piastowie dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Następnie MOPS przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego MOPS odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek węglowy – kiedy otrzymamy pieniądze? 

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia 

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli złożyliśmy go w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co, jeśli takiego zgłoszenia nie dokonaliśmy?

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych oraz niewypłaceniem dodatku węglowego.
 
Dodatek węglowy – w jaki sposób otrzymamy pieniądze? 

Warto pamiętać, że dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel. Nie trzeba go realizować w żadnym punkcie handlowym czy składzie węgla. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają bezpośrednio w postaci transferu gotówkowego. Oznacza to, że środki można wydać na dowolny cel, zarówno zakup węgla, powetowanie sobie strat za zakupiony już węgiel lub inne wydatki. Pieniądze otrzymamy bezpośrednio z gminy na wskazane przez nas konto bankowe w złożonym wniosku o dodatek węglowy.
 
WZÓR WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO
(plik .pdf do pobrania)

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego
(plik .pdf do pobrania)

Obowiązek informacyjny - dodatek osłonowy
(plik .pdf do pobrania)

dodatek-weglowy-grafika.jpg (166 KB)